O projektu

Poskytovatel/dotační titul

Jedná se o grantový projekt. Vyhlašovatel je Moravskoslezský kraj - Výzva č. 1 pro 2. GG - oblast podpory 1.1, Počáteční vzdělávání 7.1, Zvyšování kvality ve vzdělávání 7.1.1

Registrační číslo projektu - CZ.1.07/1.1.24/01.0003

Doba realizace

1. 2. 2012 - 31. 12. 2014

Popis

Cílem projektu je rozšířit, zatraktivnit a zkvalitnit výuku na gymnáziu vytvořením multimediálního souboru pokusů z fyziky a chemie a interaktivního 3D programu pro výuku biologie. Soubor bude představovat přibližně 60 pokusů z fyziky a 30 pokusů z chemie a interaktivní výukový program pro biologii člověka.

 

Interaktivní výukový program bude sloužit jako pomůcka pro výuku biologie člověka. V tomto programu si budou moci žáci v trojrozměrném prostoru prohlížet lidskou kostru v různých módech.
Tento program lze využívat ve třech oblastech:
1) jako interaktivní pomůcka učitele k názornému výkladu biologie člověka,
2) jako studijní materiál pro žáky, kteří si hravou formou osvojí stavbu lidského těla,
3) jako evaluační nástroj pro testování žáků - žáci budou hravou formou testování a program vyhodnotí výsledky testů a zobrazí, kde mají žáci největší slabiny.

Pokusy z fyziky a chemie budou realizovat učitelé ve spolupráci s žákovskými týmy jednotlivých tříd. Učitelé přírodovědných předmětů připraví náměty, scénář a zajistí režii pokusů, učitelé českého jazyka žákům poradí při slovním popisu pokusů a provedou korekturu scénáře, učitelé informatiky seznámí žáky se softwarem Pinnacle pro zpracování videozáznamu a pomohou týmům s úpravou videonahrávky. Do týmu budou vybráni žáci, kteří mají o přírodovědné předměty zájem a budou na tvorbě videonahrávek pokusů a na následném zpracování záznamů prostřednictvím softwaru Pinnacle pracovat v odpoledních hodinách, tedy ve svém volném čase pod vedením učitelů. Takto vytvořený soubor videopokusů bude sloužit i pro výuku fyziky a chemie a bude velmi efektivním názorným nástrojem výuky pro všechny žáky naší školy. Projekt atraktivní a přístupnou formou rozvíjí zejména informační a mediální gramotnost žáků. Jejich řešení a realizace bude rozvíjet klíčové kompetence žáků, komunikativní dovednosti, smysl pro profesionalitu, odpovědnost v týmové práci. V rámci projektu dojde k proškolení učitelů v oblasti zpracování videozáznamů pomocí softwaru Pinnacle.

Projektem se podpoří technické zázemí multimediální učebny, která bude sloužit k natáčení, videoprojekci a zpracování videonahrávek. Projektem vznikne databáze 180 žákovských pokusů, které žáci 2. ročníků zpracují v rámci seminární práce do IVT.

 

V rámci projektu proběhne na škole v Den otevřených dveří, který pořádáme 2x do roka (prosinci a únoru) série pokusů ve fyzikální a chemické laboratoři. Metodici z fyziky a chemie připraví a s žáky nacvičí osmihodinový maraton pokusů, které žáci budou předvádět na Den otevřených dveří před veřejností. Celý maraton bude zaznamenán a bude pořízena, graficky upravena videonahrávka.